C tudija o razvoju otroka

Spoznavanje sveta je moèan vtis in dobra pustolov¹èina. Tehnologija in tehnologija napredujeta tako hitro, da se dinamièno razvijajo, da èloveku ni niè na svetu. Tudi èe je del sveta, fragment resnice zaprt za svoje èlove¹ko oko, so to naprave, ki povzroèajo doseg, toliko neizmernih globin sveta.

Ne samo to, ampak lahko spoznate svet, ne le opazujete in preverjate, temveè lahko tudi vidite, kaj èutimo, tako, kar èutimo in kaj zaznavamo. Resnièno je privlaèna izku¹nja in pomemben vtis ter razvija nov, precej nenavaden svet pred nami.

V tej ¹tudiji je za nas potreben mikroskopski fotoaparat. To je orodje, ki povzroèa veliko prilo¾nost za raziskovanje, razmi¹ljanje in vstop na najbolj skrivna mesta na svetu. Tak¹na kamera, zahvaljujoè na¹im strukturam in na¹im napakam, nam omogoèa, da ustvarimo velik posnetek. To je seveda njegova mikroskopska lastnost. Ker pa je to celica, potem veè pi¹e, kaj se bo zgodilo z njo. Omogoèa ne le vpra¹anje sveta v realnem èasu, temveè tudi kasnej¹o analizo posnetka.

Ta posnetek ostane, ga lahko arhivirate in ga po konèanem opazovanju lahko tudi izbri¹ete. Natanènost fotoaparata pomeni, da je tisto, kar zaznavamo, prijetno kakovostno, zelo poveèano in daje vtis, da nismo gledali miniaturnih ali mikroskopskih predmetov, temveè ogromne, normalno velike predmete, ki so preprosto registrirali fotoaparat. To je edinstvena izku¹nja in velika pustolov¹èina, ki jo je vredno ¾iveti.