C tudija plodnosti pri mo kih po stro kih

Test plodnosti pri mo¹kih je predvsem v iskanju ejakulata. Analiza semena je glavni diagnostièni element, ki pomaga oceniti plodnost mo¹kih.Semena je suspenzija sperme, ki izhaja iz pomenov in epididimidov v me¹anici izloèkov prostate, semenskih mehurèkov in tubulobulbarnih ¾lez (tako imenovana plazma sperme. Glavni cilj ¹tudije je torej sperma.

Kdaj naj se opravi test?Ta test je treba opraviti v sezoni, ko po 1 letu rednega seksa brez za¹èite (brez smisla za morebitni pregled partnerja, ni bilo oploditve. To je treba storiti in po drugi metodi, po¹kodbe na strani medno¾ja in po zdravljenju tumorja testisa.

Pred preskusomPred zaèetkom iskanja morajo biti izpolnjeni doloèeni standardi. Uèinek je lahko prizadet, med drugim neustrezno dolgo obdobje spolne abstinence (vzorec je treba sprejeti v stanju 2-7 dni od razmerja, bolezni (zlasti tiste s povi¹ano temperaturo in zlorabo alkohola. Vzorec, ki ga je treba poiskati, mora biti dober ukrep.Analiza semena temelji na njeni makroskopski oceni (viskoznost, volumen, pH in mikroskopski (¹tevilo semenèic, njihova energija in mobilnost. Poleg tega obstaja tudi kolièina antispermskih protiteles. Vèasih se priporoèajo drugi testi, npr. Bakteriolo¹ki in biokemièni testi in hiposomotièni test.

diagnostikaPri diagnostiki neplodnosti imajo mo¹ki tudi druge vrste hormonskih testov. Preuèuje se, med drugim raven prostega in skupnega testosterona, raven gonadotropnih hormonov: FSH, LH, prolaktin, estadriol in TSH in FT4.Motnje neplodnosti so lahko tudi posledica avtoimunskih reakcij. Poskusi na protitelesih proti semenèici v serumu in semenèici so nato testirani. Zato je tehnika posredne imunofluorescence. Imenuje se naèrt za zbiranje protiteles s spermo. Zahteva, da ¾ivijo tako dobro, da popolnoma ustavijo plodnost. Pogosto so vzrok za neplodnost in nove vrste oku¾b. Mikrobiolo¹ki testi so narejeni za njihovo odstranitev.