Delo simultanega tolmaea

Delo tolmaèa je izjemno pomembno in tudi odgovorno delo, saj mora ta ¹ola med dvema entitetama vrniti pomen enega od njih kot drugega. Zato ni treba samo ponavljati besedo za besedo, kar je bilo povedano, temveè posredovati pomen, vsebino, bistvo izraza in to je izjemno ogromno. Tak¹ne ¹ole imajo resen odnos v komunikaciji in razumevanju, kako dodatno k svojim motnjam.

Prevod je zaporeden. Kak¹ni so prevodi in kaj zaupajo v njihovo specifiènost? Ko govorimo samim ¾enskam, prevajalec poslu¹a veèino te pripombe. Lahko pi¹e zapiske in se spomni, kaj je hotel sprejeti govornik. Èe je ta konec eden od vidikov njegovega mnenja, potem je vloga prevajalca, da izrazi svoj motiv in naèelo. Seveda, kot sem ¾e omenila, mi ni treba biti prisoten v dobesednem ponavljanju. Zato je verjetno potrebno zagotoviti smisel, stvari in pomen izjave. Po ponovitvi se govornik zaveda svojega govora in ga spet da v doloèeni kolièini. In seveda se vse dogaja sistematièno, dokler ne pride do govora ali odgovorov sogovornika, ki se pojavi v na¹em slogu, in njegovo mnenje komentira in predvaja prvi osebi.

Ta naèin prevajanja ustvarja njegove lastnosti in prednosti. Znaèilnost je v resnici, da se redno premika. Fragmenti izrekanja, vendar seveda lahko ti konteksti razbijejo koncentracijo in se osredotoèijo na va¹o pozornost. S prevajanjem nekaterih besedil se lahko zlahka raztresete, pozabite na nekaj ali samo izloèite iz tekme. Vsakdo lahko vidi vse in komunikacija je ohranjena.