Delo tolmaea v zalo ni ki hi i

Delo tolmaèa je izjemno pomembno in najbolj odgovorno delo, saj mora prevajalec dati dvema temama pomen izraza sebe med seboj v naravi drugega. Kar se dogaja v notranjosti, ne zahteva toliko ponavljanja besede za besedo, kot je bilo povedano, temveè prena¹anje pomena, vsebine, bistva izraza in zadnje je zelo te¾ko. Tak¹ne ¹ole imajo visoko mesto v komunikaciji in kogniciji ter v svojih motnjah.

Eden od naèinov prevajanja je zaporedna interpretacija. Kaj potem za vrsto prevoda tudi glede na to, kaj se zana¹ajo na zasebno lastnino? No, v govoru ene od ¾ensk prevajalec poslu¹a doloèeno skupino te opombe. Potem lahko zapisuje zapiske in si lahko zapomni le tisto, kar govornik ¾eli posredovati. Èe se ta element na¹ega govora konèa, je vloga prevajalca ponoviti svoje razmi¹ljanje in naèelo. Seveda, kot ¾e omenjeno, ne zahteva dobesednega ponavljanja. Potem mora biti preprièan, da posreduje smisel, deli in daje izjave. Po ponavljanju govornik nadaljuje s svojo pozornostjo in jo ponovno preda vsem skupinam. Pravzaprav se vse dogaja sistematièno, dokler ne nastane govor ali odgovor sogovornika v svojem jeziku, njegovo mnenje pa je motivirano in preneseno na prvo osebo.

Ta vrsta prevajanja ima svoje bolezni in slabosti. Pomanjkljivost je, da je v teku. Fragmenti izrekanja, vendar lahko te faze razbijejo pozornost in zanimanje za komentarje. S prevajanjem nekaterih besedil se lahko zlahka odvrnete, pozabite na nekaj ali samo premagate ritem. Vsakdo se lahko nauèi vsega in komunikacija se ohrani.