Du evno zdravje otrok in mladostnikov

Èlove¹ka psiha je zelo subtilna in ¹ibka za zunanje ideje, kot je moèna èustva, po¹kodbe ali travmatiène izku¹nje. Na ¾alost se izpostavljenosti stresu ni mogoèe izogniti v sodobnih pogojih obstoja. Kaj storiti, èe ¾elimo èim dlje igrati dobro du¹evno zdravje?

Psihoterapija je odlièna re¹itev. Ta izraz se uporablja za oceno vrste tehnik, ki pomagajo ali olaj¹ajo zdravljenje razliènih bolezni in te¾av, ki temeljijo na èlove¹ki psiholo¹ki naravi. Katere so druge psihoterapije iz strogo medicinske oskrbe? Uporabljene psihoterapevtske tehnike temeljijo na medosebni predstavitvi. Psihoterapija se uporablja predvsem pri zdravljenju nevrotiènih motenj (imenovanih tudi anksiozne motnje in osebnostnih motenj. V primeru, da pacient ne trpi zaradi razvr¹èene motnje in ¾eli pomoè nekoga, se uporablja psihosocialno svetovanje.

Preden obi¹èete psihoterapevta, je vredno zavedati se, kak¹ne cilje bo zaèel v psihoterapiji. Njena zadnja predpostavka je predvsem zamisel o spreminjanju vedenja in postavljanju pacienta ter razvoju njegovih èustvenih lastnosti, npr. Poveèanje samopodobe, slu¾enje pri obvladovanju stresa ali drugih strahov, dvig ravni samokontrole, bolj¹e vzpostavljanje medosebnih odnosov, izbolj¹anje komunikacije z okoljem, razviti sposobnosti sodelovanja in izbolj¹ati svojo motivacijo za kakr¹no koli ukrepanje.

Psihoterapija, ki jo ponujamo, je odlièna oblika pomoèi, ki jo lahko pridobimo v vsaki krizni situaciji. Èe se borite z obièajnimi spremembami razpolo¾enja, razlièni strahovi posegajo v va¹e dobro znano delovanje, èutite tesnobo, da ne boste zaspali, ste zaskrbljeni zaradi socialnih ali poklicnih dejavnosti, zato ne u¾ivate v najbli¾jem stanovanju, pridite k nam. Zahvaljujoè tvojim metodam se bo¹ vrnil v sreèno ¾ivljenje.