Ei eenje slabe energije

Magnetni filtri so popolnoma nova vsebina na podroèju tekoèega èi¹èenja delov. Prav tako so standardna re¹itev za uspeh olj in hladilnih tekoèin. Magnetna filtracija je zelo ekonomièna, uèinkovita in ekolo¹ka.

Magnetni filtri so namenjeni predvsem za za¹èito industrijskih instalacij centralnega ogrevanja in tople vode. Podatki so hkrati za za¹èito hladilnih in ogrevalnih instalacij, kakor tudi vseh vrst naprav, ki so name¹èene v obravnavanih napravah. Magnetni filtri v prvi vrsti ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi delci. Magnetni filtri so osrednjega pomena za prepreèevanje po¹kodb namestitve in naprav, name¹èenih v njej. Poleg tega se prito¾ujejo zaradi poveèanja uèinkovitosti name¹èenih magnetizatorjev. Poleg tega omogoèajo zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov ali vzdr¾evanje opreme ter zmanj¹anje odpornosti vode ali pretoka tekoèine v napravi.Magnetni filter ima veliko prednosti in hkrati veliko dobrih aplikacij. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodnih instalacijah (vodovodne napeljave, v zaprtih instalacijah, z za¹èito podatkovnih naprav, ki se napajajo z uporabno vodo (npr. Pralni stroj, v napravah s prisilno cirkulacijo.Izbira pravega magnetnega filtra se mora osredotoèiti predvsem na procesne parametre. Predvsem gre za naravo, vrsto procesne tekoèine, velikost in trdnost onesna¾enja ter uèinkovitost, ki jo ¾elimo doseèi, in prièakovano uèinkovitost filtriranja.Pri magnetni filtraciji ni uporabnih materialov. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, magnetni filtri pa imajo nizek pretok. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev z moèjo pod 1 mikronov. Onesna¾evalci iz filtra so obdelani v polsuhi strukturi, zato je izguba tekoèine precej ni¾ja. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Skupni stro¹ki magnetnega filtra so nad njimi izjemno vi¹ji kot pri standardnih membranskih filtrih. V vsebini je enaka edinstvena napaka magnetnih filtrov, ki se hitro odpravi zaradi visokega zni¾anja obratovalnih stro¹kov.