Fiskalni blagajni ki ivo srebro 130f

Fiskalni raèun je dokaz o nakupih, opravljenih v podjetju. To nam olaj¹a preverjanje, ali se plaèilo s polic trgovin dejansko sklada z zneskom, izraèunanim na znesek, tako da lahko prijavimo morebitno prito¾bo tudi v skladi¹èu. Poleg tega nam bo raèun omogoèil, da bomo upo¹tevali denar, ki ga boste porabili, zaradi èesar je zelo enostavno nadzorovati stro¹ke va¹ega doma.

Potrdilo ima tudi veè pomembnih informacij, ki niso nujno povezane s kupljenimi izdelki ali njihovimi vrednostmi. In resnièno edina od najpomembnej¹ih informacij, ki jih na epizodo tiska blagajna elzab alfa, je ime davènega zavezanca, ki vodi trgovino in naslov svojega registriranega sede¾a. Drugi podatki so davèna identifikacijska toèka, èas in èas izpisa raèuna ter ¹tevilka blagajne in blagajne. Podatki o dejstvih blagajne so ¹e posebej pomembni, ko moramo vlo¾iti prito¾bo glede doloèenega blaga. Potrdilo o nakupu je zelo pomemben dokaz o prodaji ne samo za stranko, ampak tudi za enega prodajalca in davèni urad. Zaradi dejstva, da blagajna registrira prodajo vsakega blaga, je te¾je skriti prodano blago in te¾je se je izogniti plaèilu davkov. S temi odloèitvami je Ministrstvo za finance obvezalo druge skupine poklicev, da izdajo potrdilo o prejemu. In res, na primer, frizerji in taksisti. Ne smemo pozabiti, da vsako leto v zakonodajo uvaja nove izdelke, obveznost èrpanja iz blagajne pa je lahko hvale¾na zaporednim panogam. ©e ena dol¾nost, ki jo ima podjetnik, ki uporablja finanèna sredstva, je za¹èititi kopijo potrdil. Nato je nenadomestljiv pri uspe¹nosti nadzora davènega urada. Èe je treba papirne kopije potrdil hraniti dlje èasa, jih je danes mogoèe shraniti na dodatne pomnilni¹ke kartice, tako da bodo imele veliko manj prostora. Lastnik jedi je prisiljen dnevno preverjati blagajno, èe pa naprava ne uspe, jo je treba zamenjati za dobro blagajno. Dokument, ki potrjuje nakup, je zelo pomemben in ga moramo ¹e vedno vzeti s seboj. Torej, to ne bo edino poljsko dokazilo o nakupu, kar bo ¹e posebej pomembno pri prito¾bah glede kupljenega izdelka.