Fiskalni tiskalnik iz gdanska

Za energijo Odloka ministra za finance z dne 28. novembra 2008 mora imeti vsaka fiskalna blagajna in fiskalni tiskar potrebne tehniène preglede vsaki dve leti. Lastnik blagajne, ki ne izpolnjuje te formalnosti, se kaznuje. Prva kazen je zahteva davènega urada za povraèilo davène olaj¹ave in zakonskih obresti, ki se izraèunajo na dan storitve kaznivega dejanja. Druga kazen je mandat, ki lahko zna¹a do 500 zlotov. Omeniti je treba, da je stranka vidna, da je shranjena datum pregleda, da mora poskrbeti za datum kontrole.Kaj servisni tehnik v najbolj¹em primeru preverja?

No, ime "tehnièni pregled" v besedilu blagajn je zavajajoèe. Zakaj? Ker se med kontrolo izpra¹ujejo samo blagajne, ki zagotavljajo evidentiranje prometa. Strokovnjak ne i¹èe napak, ki bi lahko povzroèile funkcionalnost celotne blagajne, temveè sem se osredotoèil le na veliko prej omenjenih delov in njihove sestavne dele, katerih napaèno ¾ivljenje je lahko ideja za nepravilen izraèun davènega dolga.

Kak¹ni so stro¹ki pregleda blagajne?Za pregled celotne blagajne, skupaj z vsako stran obièajno zajema med 100 in 300 zlotov.

Koliko je ta pregled?Pregled ostane v uporabi pribli¾no eno uro, najveè dve uri, potem pa najprej ¾eli serviser. Da, ne potrebujemo denarja za storitev, temveè lahko zahtevamo, da tisti, ki so odgovorni za to tehniko, pridejo v poljsko podjetje, nazadnje ¹tejemo kot dodatno storitev, kar pomeni, da plaèujemo dodatne stro¹ke. Treba je opozoriti, da je za opravljanje revizije pristojen le servisni tehnik, ki je v uporabi. Obstaja dejstvo, da je treba vsako dejanje, ki ga izvede servisni tehnik, vnesti v servisno knjigo. Ti vnosi potrebujejo jasno, potrjeno s podpisom zaposlenega v podjetju in ¾igom s peèatom.Skrb za ta postopek je zelo pomembna, saj poteki tega dela niso ogromni, trajanje tehniènega pregleda pa ne traja dolgo.