Higiene v delovnem okolju

Vsa podjetja so odgovorna za spra¹evanje o varnosti svojih gostov. ©e posebej obravnava podjetja, ki jih imajo v velikih podjetjih, iz velikih materialov. Zdravje in biti ljudje, ki se igrajo v tak¹nih pogojih, mora delodajalec izjemno za¹èititi.

"Odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 v zvezi z minimalnimi zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu v zvezi s predlogom eksplozivnega ozraèja v delovnem stanovanju" prisili delodajalca, naj razvije dokument o za¹èiti pred eksplozijami. To verjetno velja samo za podjetja, v katerih se vnamejo vnetljivi materiali, ki lahko povzroèijo eksplozivno atmosfero z zrakom. Tak¹ne snovi lahko vkljuèujejo tudi tekoèine, pline in fino porazdeljene trdne snovi, tj. Prah.

Pri uporabi nevarnih, vnetljivih snovi, s katerimi so delavci v stiku, je treba prepoznati potencialno eksplozivne prostore. Èe so ¾e navedene, glejte uredbo ministra, navedeno v uvodu.

Govori o dokumentih, ki bi jih delodajalec moral pripraviti. Odstavek 4.4 Uredbe doloèa, da opravlja celotno oceno tveganja, ki je zdru¾ena s ponudbo ukrepov v smislu dela eksplozivnega ozraèja. Je ista tako imenovana "ocena tveganja", ki med drugim vkljuèuje dodatne elemente:

a verjetnost eksplozivne atmosfere,b mo¾ni èas nastanka eksplozivnega ozraèja, \ t(c verjetnost, da se viri v¾iga, kot so elektrostatièni izpusti, pojavijo in postanejo aktivni, \ td naprave, snovi in zmesi, ki jih podpira delodajalec, \ tprocesi, ki potekajo med njimi, vplivajo drug na drugega,e prièakovano velikost uèinka mo¾ne eksplozije.

Pomembno je tudi upo¹tevati sosednje prostore, ki so lahko na nek naèin povezani z odprtinami v prostorih, ki so ogro¾eni z eksplozijo, na primer z prezraèevanjem. V primeru nevarnosti tudi ne bodo udobne.

Po konèani popolni oceni tveganja obstaja odgovorni delodajalec skupaj z uredbo, da ustvari dokument o za¹èiti pred eksplozijami.

Dokument eksplozijske za¹èite mora biti izdelan iz veè pomembnih delov, vsebovati mora vsebino in izjavo delodajalca o ljudeh, ki se ¾elijo zavezati. Bistveni elementi dokumenta so: seznam potencialno eksplozivnih ozraèij in virov v¾iga, opis priprav, ki se uporabljajo za prepreèevanje eksplozij, poznavanje datumov posodobitve dokumentov, opis gorljivih materialov, ocena tveganja eksplozije, mo¾ni scenariji eksplozije, kakor tudi spremne dokumente. Dokument o za¹èiti pred eksplozijami mora imeti tudi grafiko in sisteme naprav.

Na koncu priprave zgoraj navedene dokumentacije je primerno uporabiti storitve strokovnjakov. Neprekinjenost in zdravje vrst pa je najpomembnej¹e in se preprièamo, da smo tveganje pravilno ocenili.