Industrijski sesalnik nilfisk

Magneto 500

Industrija in tovarne, ki proizvajajo razliène proizvode v velikem obsegu, so urejene z lastnimi zakoni in zahtevajo popolnoma nove re¹itve, kot tiste, ki so jih uporabljali v majhnem obsegu, podobno kot preprosta. V proizvodnih halah, na primer, obstaja skupni uèinek, da se razliène tekoèine ali olja razlivajo neposredno na tla ali na steno.

Zelo neuèinkovita re¹itev bi bila, èe bi poklicali èi¹èenje posadke, ki bi se tako dolgo odtrgala in zahtevala umazanijo iz stene s krpami in spu¾vami. Za take izredne razmere se ukvarjajo s posebnimi podatki industrijskega sesalnika za èi¹èenje ma¹èob in tekoèin. Hitro, uèinkovito, brez pu¹èanja sledov in okusa neposredno v posamezno preprosto posodo, ki jo je treba odstraniti.

Sesalniki Atex ali osrednji industrijski sesalniki se lahko uporabijo tudi za izdelavo razliènih vrst odpadkov za velike povr¹ine. Oèistimo veèje kolièine plastiènih, lesenih ali kovinskih odpadkov, to je vse, kar je zelo te¾ko zbrati s èopièem in zajemalko, in za kaj je navaden sesalnik enostavno neprilagojen. Centralni sesalniki imajo ¹ir¹o vsebino, veèjo sesalno moè, popolnoma nove posode za zbiranje te¾kih odpadkov. Sesalniki lahko, in predvsem, posesajo moènej¹o moè in enkrat oèistijo veèji prostor. Potem je to zelo priroèno za èi¹èenje posadke, ki ima tudi veliko dela brez izrednih razmer.

Industrijski sesalniki so veèinoma namenjeni doloèeni vrsti odpadkov, vendar se ne morejo dovolj vrteti za èi¹èenje kot dokazilo za preprogo v jedilnici delavca. Uporabljale se bodo samo v proizvodnih halah, med katerimi med proizvodnim procesom veliko odpadkov pade na tla, tj. V skladi¹èa, kjer se je veliko surovin razlilo na proizvod nesreène nesreèe. Na dana¹nji poroki je industrija popolnoma avtomatizirana in prilagojena za varèevanje s fizièno moèjo zaposlenih, in da je mogoèe le mesto njihovega dela zapolniti z zmogljivimi stroji, kot so industrijski sesalniki.