Izraeuni trdnosti strojev

Denta Seal

Natanèna specifikacija okusa in slog tovora je nepogre¹ljiva za analizo tehniènega stanja opreme, izbiro materialov, doloèitev vzrokov po¹kodb ali mo¾nost sprememb in restavracij.

V omenjenem gibanju uporabljamo numeriène metode za specifièno doloèanje nivoja obremenitev, v sodobnem pa predvsem metodo konènih elementov (MKE.Metoda konènih elementov lahko deluje tudi pri statiènih elementih. Pri dinamiènih dogodkih kljuèno vlogo igrajo npr. Hitrost sprememb obremenitve, trenje in medijski tokovi. Izraèuni neredov se uporabljajo tudi v smislu doloèanja vzrokov za okvare in po¹kodbe.Tipiène analize, povezane z izraèunom mej, se nana¹ajo na vsako:- preverjanje stanja napetosti in napetosti v naèrtu za doloèitev kritiènih mest, \ t- prilagoditev dr¾ave ob zmanj¹anju intenzivnosti strukture, \ t- preverjanje vzrokov ¹kode in njihovega vpliva na delovanje, \ t- modeliranje ulitkov in tokov.Poleg tega se pri izraèunu mesa spominja tudi veliko ¹ir¹e priznanje v pomorskem sektorju. Pri oblikovanju plavajoèe ali potopne strukture so podrobne analize MKE o njihovi obstojnosti in izvirnih znaèilnostih kljuè do varnih in gospodarnih re¹itev.Najbolj ekonomièno je izpolniti zaèetne analize v osnovni fazi projekta. To vam omogoèa, da prepreèite napake pri nadaljnjem oblikovanju. Najpomembnej¹i dejavnik pri izraèunih je doloèitev trenutne trdnosti konstrukcije. Tako celostno, ko in v glavnih vozli¹èih. Uporabljen je izraèun izraèunov in doloèitev trdnostne utrujenosti.V zadnjih letih je pri¹lo do revolucije v izraèunih neredov in postopoma se je oddaljila od nedopustnosti lokalne plastifikacije materiala. V stiku z njo lahko hitro postavite ekstremna vpra¹anja in prepreèite vodne katastrofe, ki se lahko pojavijo. V teku so prizadevanja za razvoj standardov za zmanj¹anje ¹kode, povzroèene med trkom. Velik porast v obraèunu mesa so spro¾ili projekti EU "Harder" in "Cilji". Risanje iz izraèunov neredov postaja vse veèje.