Metalurgija v radomskem

Trenutno je metalurgija podroèje, ki razume ne le procese oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè ima tudi ¹tudijo struktur v makro mejah. V sodobnem oblikovanju se obièajno odstranijo ¹tudije o metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. In samo relativno razlièno od razliènih vrst mikroskopi so bili uporabljeni v metalurgiji. V novih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi materiali. Meteorolo¹ki mikroskopi so najbolj znaèilni na omenjenem podroèju, ki je pridobljen, med drugim, za testiranje kovinskih napak ali celo njihovih prebojev. Obstaja ista tehnologija slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki gledajo na strukture na atomskem stanju in svetlobne mikroskope, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena s temi orodji, so zelo pomembna, kajti zaradi tega lahko v dokumentu najdemo novo vrsto mikrorazpok ali njihov izvor. Mo¾no je izraèunati fazni prispevek in natanèno doloèanje posameznih faz. Zaradi tega lahko doloèimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne sestavine s podroèja metalurgije. Na primer, pogosto bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala kupljena za resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v prihodnosti prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega ¾e najdemo napake v materialu. Vedno si zapomnite, da je ravnanje s to vrsto pohi¹tva zapleteno. Zato morajo samo kvalificirani ljudje opraviti preskuse na njem.