Moda revija starosti

Prej¹njo soboto je bila predstavljena predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so raje preverili, kaj so oblikovalci ustvarili za zavezujoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko preverili tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je ostala na najo¾ji temi in polnost je bila opravljena brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabljali so povsem normalne in fine tkanine z velikimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so najbolj u¾ivali v zraènih, barvnih maksih krilih. Poleg njih so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape s hitrimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila posebej pripravljena za to prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najpomembnej¹e zbirke. Dohodek, ustvarjen na tej dra¾bi, bo znan zasebni siroti¹nici. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène dobrodelne in praviène akcije. Njegovi lastniki so ¾e veèkrat nameravali prodati svoje izdelke, nato pa je bila prodaja celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija zdaj pri¹la do trgovin na zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba odpreti spletno podjetje, v katerem bi bile obrnjene zbirke krive kot v primeru nepremiènih toèk.Va¹a blagovna znamka oblaèil obstaja z najbolj¹imi proizvajalci oblaèil na tem obmoèju. V vsaki regiji ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, med njimi veèina najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Obèasno podjetje izdeluje zbirke v skladu z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo veliko uspeha, da so ¹e enkrat pred zaèetkom trgovine pripravljene v dolgi èakalni vrsti zgodaj zjutraj. Te zbirke gredo isti dan.Izdelki te dru¾be ¾e vrsto let zelo priljubljeni med potro¹niki, tako v regiji kot v tujini. Pri pisanju o tem ni prav, da ne omenjamo zelo zadovoljstva, ki ga je pridobil, in kaj daje, da so izdelki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enokratna oblaèila Var¹ava