Modna revija yt

Glavna sobota je bila predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj bodo oblikovalci pripravljali za izbolj¹anje sezone. Med obèinstvom smo lahko sli¹ali tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena na najbli¾ji toèki, polnost pa je potekala brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene precej funkcionalne in zraène tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili, ki so bile popolnoma kvaèkane. Poleg njih so bile spo¹tovane tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenimi bikiniji. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi nedrèki, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila za to prilo¾nost organizirana dra¾ba lepe poroène obleke. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega so bila ¹e vedno na dra¾bi nekatera oblaèila iz najtoplej¹e zbirke. Dohodek, zbran na dra¾bi na daljavo, bo doloèen za domaèo siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dragocene in pozitivne ukrepe. Njeni uporabniki so veèkrat prenesli svoje blago na dra¾be, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk samih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la do podjetij zdaj ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je povedal, da ¾eli podjetje odpreti raèunalni¹ko trgovino, kjer bi bile priljubljene zbirke, ki so drugaène od tistih v stacionarnih trgovinah.Va¹e oblaèilno podjetje je tudi eden najpogostej¹ih proizvajalcev oblaèil v dr¾avi. Ima veè tovarn po vsem svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, vkljuèno z mnogimi vrhunskimi krojaèi, krojaèi in arhitekti. Vsakiè to ime daje zbirke v sodelovanju z dobrimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo cenjene, da so pred odprtjem trgovine pripravljene, pripravljene od posameznega jutra, v kilometer dolgi vrsti. Te zbirke imajo za posledico ta absolutni dan.Izdelki te funkcije so ¾e vrsto let pasli veliko kolièino med potro¹niki, tudi na strani, tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenjam nagrad, ki jih je dobila, in ki zagotavljajo, da so konci najbolj popolni razredi.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratno veleprodajo oblaèil