Nakup in prodaja avtomobila v istem mesecu

Ko se odloèimo za nakup avtomobila, bi morali razmi¹ljati v osrednjem redu, ali pa bomo iskali primer, ki je kot nala¹è za nas v avtohi¹ah, ali pa bomo uporabili mo¾nost provizije. Obe re¹itvi sta njuni slabosti in vrednote, ki bosta med nami èistej¹a za nas, odvisna pa je tudi od njihovih zasebnih preferenc tudi finanènih podatkov. Najpomembnej¹a prednost rabljenih avtomobilov in pomanjkljivost novih je njihova vrednost. Zahvaljujoè dejstvu, da so cenej¹i od avtomobilov neposredno iz salona, lahko za preveè enake kolièine kupimo model tudi za vi¹jo kakovost. Vrednost avtomobila, ki zapusti salon, takoj zaène padati. Po letu dni se zmanj¹a za pribli¾no 30 odstotkov, po treh letih pa jo bomo lahko prenesli na samo 40 do 50 odstotkov nakupne cene. Upad ¹tevila je ¹e posebej velik v uspehu zelo bogatih avtomobilov, ki se uporabljajo kot luksuzno blago. Zato je najbolj dobièkonosen le nakup triletnega avtomobila. S seznama se tudi ne izkori¹èajo in njihova vrednost v sistemu na posebno prednost in stanje avtomobila je najsreènej¹a. Nakup starega vozila (èeprav je vèasih zelo priljubljen lahko poka¾e usodno odloèitev. Prviè, stro¹ki za popravila so lahko bolj prijetno kot en avto. Drugiè, lahko u¾ivamo ¾rtev goljufa, ki prikriva razliène napake in edinstvena dejstva od nas, kot je teèaj.

Prednost novih vozil je morda, da lahko prosto izbiramo opremo in barve. Tudi najmanj¹e podrobnosti je mogoèe prilagoditi poljskim potrebam in ¾eljam. Nakup rabljenega avtomobila vam dejansko ne omogoèa, da izberete dovolj velikega, da bi v tem trenutku prevzeli pomembna vpra¹anja. Velik razpon, ki ga ponujajo saloni, pa je v skladu z zahtevami tudi najbolj zahtevnih voznikov. Avto, kupljen v razstavnem prostoru, je jamstvo, ki je absolutno prednost, vendar se zavezuje tudi drugim stro¹kom. Obvezni smo financirati popravila, ki izhajajo iz normalnega delovanja, in tega jamstva ne bomo izgubili, moramo jih opraviti v poobla¹èenih salonih, kjer so veliko dra¾ji. Nakup avtomobila je dejavnost, pri kateri moramo skrbeti ne le za ceno, temveè tudi za morebitne stro¹ke, povezane z njeno uporabo. Pri nakupu avtomobila v salonu imamo zagotovilo, da ga ne bomo prevarali glede njegovega stanja in da bo z lahkoto izgubil denar za cene, zato bo vsaka prodaja za nas neugodna. Èe bomo hitro sprejeli odloèitev o nakupu rabljenega avtomobila, se lahko prika¾e kot brez dna in denar, ki je izgubljen za to, bo prikazan precej zapravljen kot vlo¾en. Zato je treba preveriti njegovo usodo in obna¹anje z nekaj sumom na obraz, iz katerega mu verjamemo. Vredno je, da preidemo na dokazano komisijo, ki sprejme pozitivno mnenje. Zato obstaja zagotovilo, da ne bomo postali ¾rtev goljufa. Na¹o finanèno pot je treba skrbno oceniti. Novi, èeprav rabljen, avto je postavljen z najbolj smiselno mo¾nostjo, èeprav je to posebna potreba, ki jo bomo za nas dali najustreznej¹o re¹itev.