Narcistiena depresija

Obièajno se domneva, da depresija naèrtuje svoj vpliv le na psihe pacienta. Ne, ni zadnje pravilo! Pogosto je obmoèje, ki ga je prizadela bolezen v fiziolo¹ki fazi pacienta, tako kot njegov / njen um, somatske bolezni pa so vrsta telesne bolezni, na katero vplivajo psiholo¹ki dejavniki. Nasprotno, oboje je v uspehu depresije. Prviè, depresija je lahko odloèilni dejavnik za obstoj ¹tevilnih somatskih bolezni, kot so sladkorna bolezen ali bolezni srca in o¾ilja. To je primer, ko se najprej pojavijo simptomi depresije, nato pa se poveèajo, kar prispeva k nastanku zgoraj navedenih bolezni. Pogosto je pomembna tudi situacija, v kateri se simptomi depresije pojavijo po diagnosticiranju somatske bolezni. Na tej toèki, depresija uèinkovito poslab¹a fiziolo¹ko bolezen, prepreèuje njene pozitivne uèinke in eno z raz¹iritvijo svojih podob in hudimi uèinki.

Veèina simptomov depresije, ki obstajajo, medtem ko veljajo za somatske simptome. V glavnem so prilagojeni simptomom, kot so izguba u¾itka, izguba zanimanja, zgodnje zbujanje in nemirni, neprespani spanec, pomanjkanje apetita in moèno huj¹anje. Razmi¹ljal bi moral o tem, da somatski simptomi niso vedno simptom ali posledica depresije. Vèasih s fizièno boleznijo v bolnikovem èloveku spozna nastanek ali okrepitev znaèilne depresije. Razlogi za to so razlièni. Zagotovo gre za poslab¹anje bolnikovega poèutja in zaznano preprièanje, da ne bo mo¾nosti za popolno ozdravitev bolezni (zlasti pri uspehu velikih in neozdravljivih bolezni. Pomembna ideja za enako uporabo in naèin, kako pacient pride do dru¾ine, in pogoje, v katerih mora biti bolnik. Vèasih nima sposobnosti popolnoma ozdraviti bolezni, v katero smo se zna¹li. Vendar pa zaradi sodobne medicine ponavadi obstaja mo¾nost za sprostitev simptomov okvare ali latence. Vendar pa bo pojavnost depresije, ki zagotovo obstaja zaradi bolezni, poleg ¹tevilnih dejstev le poslab¹ala pacientovo zdravstveno stanje, v celoti pa bo odpravljena tudi najmanj¹a mo¾nost za zdravljenje. Zato je pomembno, da pacientovo zdravje ne pregledamo le v smislu fiziènega, ampak tudi psiholo¹kega.