Od takrat naprej

Obstaja stanje, v katerem pravna norma zahteva finanèno blagajno. Zato obstajajo elektronske organizacije, ki so evidenca prihodkov in znesek davène obveznosti, ki izhaja iz ne-veleprodajnega sporazuma. Za njihovo pomanjkanje je podjetnik lahko kaznovan z visoko finanèno kaznijo, kar oèitno presega njegov uspeh. Nihèe se ne ¾eli izpostaviti nadzoru in denarnim kaznim.Vèasih je mo¾no, da na zelo majhnem obmoèju obstaja ciljna dru¾ba. Delodajalec prodaja svoja sporoèila na internetu, v poslovnih pa jih veèinoma shranjuje, tako da je edina nezasedena povr¹ina tam, kjer je miza. Vendar so blagajne prav tako nepogre¹ljive, kot pri uspehu trgovine z velikim prodajnim prostorom.Nasprotno, je v obliki ljudi, ki so mirujoèi. Te¾ko si je predstavljati, da se lastnik premika s popolno blagajno in odliènim ozadjem, ki je potrebno za servisiranje. Vedno so se pojavljali na trgu, mobilne fiskalne naprave. Vsebujejo majhne dimenzije, zmogljive baterije in zanesljivo servisiranje. Oblika spominja na terminale za plaèevanje s plaèilno kartico. Zaradi njih so odlièna re¹itev za branje v regiji, in potem, na primer, ko smo vsi zavezani, da gremo k prejemniku.Fiskalne naprave so pomembne za same prejemnike in ne samo za lastnike podjetij. Zahvaljujoè potrdilu o prejemu, ki ga izda, kupci lahko vlo¾ijo prito¾bo glede kupljene storitve. Konec koncev je ta potrdilo edini dokaz na¹ega nakupa blaga. Obstaja tudi dodatno dokazilo, da podjetnik vodi zakonsko energijo in nosi davek na uèinke in storitve, ki se ¹irijo. Èe imamo mo¾nost, da se blagajna v supermarketu izklopi ali miruje, lahko obvestimo urad, ki bo proti podjetniku spro¾il ustrezne pravne akte. Grozi mu velika finanèna kazen, vèasih celo na sodi¹èu.Registrske blagajne delodajalcem pomagajo tudi pri spremljanju finanènega stanja v podjetju. Na koncu vsakega dne se natisne dnevno poroèilo, za mesec meseca pa lahko natisnemo celotno izjavo, ki nam bo pokazala, koliko toèno smo dobili denar. Zahvaljujoè temu lahko svobodno nadziramo, ali ena od tipov ne nadomesti lastnega denarja ali preprosto ali je na¹e poslovanje donosno.

Glej blagajne