Opra evanje na delovnih mestih

V moèi industrijskih obratov moramo delovati s opra¹evanjem. V proizvodnih procesih se pojavlja in nastane velika nevarnost za zdravje zaposlenih. To je isti faktor, za katerega je treba odstraniti prah s posebnim sistemom. Katere industrije v glavnem pravijo to tveganje? Predvsem vse vrste obdelave lesa in kovine, kot tudi ¹tevilna druga ¾ivila in zdravila.

Sistem za zbiranje prahu se uporablja za zni¾evanje pra¹nosti. Omogoèa neprekinjeno odstranjevanje umazanije s posebnim sesanjem. Lahko ¾ivijo roèno, kar pomeni, da se nahajajo na dobrem kraju. Problem se mora re¹evati pri viru, tj. Na mestu, kjer nastaja prah. Tak¹no ukrepanje bo prepreèilo njegovo dvigovanje in ¹irjenje po prostoru. V konèni fazi je vredno usposobiti zaposlene kot najresnej¹e obvladovanje problema. Dobro skrbimo za redno vzdr¾evanje in preverjanje celotnega telesa odstranjevanja prahu, saj je varno ¾iveti izpostavljeno obrabi, ki je povezano z neprekinjenim delom. S tem naroèanjem se dogovorimo z njegovim dobaviteljem, ki nam bo svetoval, katere materiale bo sestavljalo celotno telo in katere filtre za uporabo. Nato je to izjemno pomembno, ker se drugi materiali obna¹ajo drugaèe. Na primer, les ne povzroèa veèjih po¹kodb, vendar lahko kovinski delci po doloèenem èasu po¹kodujejo.

Dobro doloèen in dobro delujoè sistem za ekstrakcijo prahu omogoèa dolgotrajno in zanesljivo delovanje. Zaposleni ne bodo izpostavljeni vdihavanju ¹kodljivih onesna¾eval, njihove oèi pa bodo bolj spoèiti. Upo¹tevati mora tudi dejstvo, da bo ¾enska, ki deluje v okolju brez toplega in prahu, svoje naloge opravljala uèinkoviteje. Premik prahu povsod lahko negativno vpliva na izdelavo izdelka. Kar je zelo znaèilen prah, je obièajno zelo vnetljivo! Primer je lahko moka, ki se po ognju takoj razpr¹i. Zato se proizvaja z veliko kolièino ¹kroba, ki ima vnetljive lastnosti. Drugi izdelki se lahko hranijo podobno in le zadnji dejavnik mora biti previden.

Lahko bi celo rekli, da je opra¹evanje vodilni problem v mnogih industrijskih panogah. Vsi morajo uporabljati varnostne sisteme zaradi varnosti stvari in njene uèinkovitosti. Zelo pogosto tudi stroji niso prilagojeni vsakdanji knjigi z mehurèkami materialov. Torej lahko vidite, da jih unièite.