Potencialno eksplozivno ozraeje

Nevarnost eksplozije v smislu dela ali novih priljubljenih sob je nekaj, èesar ni mogoèe zanemariti. Zakon o gradbeni¹tvu zahteva tak¹no za¹èito pred eksplozijami, pri èemer ni dovoljeno, da bi z njo ¾ivela, temveè resna tragedija. Apartmaji s specifièno izpostavljenostjo meji eksplozije so razliène trgovine in proizvodne hale. Vse je tam, da je problem pri¹el do katastrofe: preprosti vnetljivi plini se hranijo z visoko zmogljivimi cilindri, viri ognja, pogosto nezadostno prezraèevanje. Vse to je za mo¾nost eksplozije.

Na zgoraj opisanih poljih je treba uporabiti dodatne varnostne ukrepe. Posebej pomembni so redni pregledi naprav in redno odpravljanje napak. Èe se ¹èetke v elektriènem motorju uporabljajo za dokazovanje, bodo pokazale dobro iskrenje, ducat ali veèkrat veèje kot v vsakdanjem delu. Vkljuèujemo tudi podroben nadzor vseh jeklenk in posod, ki vsebujejo vnetljive alkohole in snovi. Razpokan cilinder z eksplozivnim plinom bi ga lahko zlahka napolnil, preden bi ga spro¾ili v eksplozijo. Èeprav je treba pline najpogosteje kombinirati z zrakom v koncentraciji svetlobe, da bi dosegli eksplozijo, je ¹e vedno ni mogoèe podcenjevati.

http://bbs-xl.eu Boobs XLBoobs XL - Oglejte si, kako enostavno se lahko znebite kompleksov! Boobs XL bo poveèal va¹e prsi!

©e ena vloga varnosti je uporaba posebnih svetilk, pa tudi stikala za luèi. Vsaka razsvetljava razsvetljave povzroèi, da iskra utripa v stiku zaradi poveèane porabe energije svetilke v ¹tevilnih delih delovanja. Govori tudi o ¾arnicah z ¾arilno nitko in fluorescenènih sijalkah. Tak¹na iskra je precej za spro¾itev eksplozije v prisotnosti gorljivega plina. Uporaba posebnih eksplozijsko varnih svetilk in stikal bistveno zmanj¹a to tveganje, vendar je najpomembnej¹e vpra¹anje varno skladi¹èenje plinov in vnetljivih in eksplozivnih snovi.