Prevajalec hrena

V mednarodni obliki obstaja diplomatski jezik, ki ga opisuje tradicija in tekoèe izra¾anje. Poleg tega povzroèa celo vrsto izrazov, ki v prikritem postopku odra¾ajo namere govornika. Morate jih poznati in brati v pravilni obliki, kar obièajno ni enostavno za stranke.Politiki iz bogatih dr¾av objavljajo javne govore in naslove, naslovljene na prejemnike z razliènih jezikovnih podroèij. Prevajalec ima pomembno vlogo v trenutnem polo¾aju. Od njega je odvisno od sprejema sporoèila. Ne samo, da pozna jezik govorca, temveè mora imeti tudi veliko informacij o politiènih razmerah in mednarodnih odnosih.

Katera metoda prevajanja v diplomaciji se vedno znova uporablja?Najbolj¹i naèin za prevajanje tak¹nih govorov je konsekutivno tolmaèenje. Ne nastajajo redno, to je vzporedno z izjavami, èeprav v prostorih med kraj¹imi ali veèjimi deli besedila. Prevajalec meni, da je naloga, da povzame fragmente poslu¹alcem, pri èemer upo¹teva vse njihove ideje in izpostavi najpomembnej¹e vidike. ®al je v tistem èasu dobro, ker vsak jezik vsebuje idiome ali fraze, ki jih ni mogoèe prevesti dobesedno, ampak ustvarjajo le dobro za celoten kontekst. Jezik diplomacije je bogat z razliènimi metaforami in splo¹nostmi, ki jih morajo zaporedni vplivi pripeljati do bolj dobesedne gradnje, ki je dostopna strankam na drugi ravni. Poleg tega ¾elijo zaporedne interpretacije obstajati brez pretirane interpretacije.

Kdo naj opravlja prevod?

vir:

Prevajalci morajo pre¹teti neverjetno energijo za takoj¹njo analizo vsebine, izbiro najpomembnej¹ih informacij, izdelavo izjave, ki je gladka in zvesta dejanskemu namenu govorca. To je velika pozornost prevajalca v svojem polo¾aju na mednarodni sceni. Konsekutivno tolmaèenje v hladnih razmerah izvajajo strokovnjaki z veliko izku¹njami. Nosijo izdelane metode za pomnjenje vsebine ali njihovo uvrstitev v organizacijo skraj¹anih znakov za dane besede ali simbole, ki oznaèujejo intonacijo, poudarjanje ali oznaèevanje kljuènih besed. Zahvaljujoè temu so sposobni posvetiti pozornost dinamiki, ki je dovoljena sistemu zvoènikov.In ta konsekutivna interpretacija je ustni prevod, zgo¹èena in zato obièajno slab¹a od drugega besedila, ki odra¾a bistvo stvari in miselne poti govornika in tudi njegove misli.