Prevajanje nakljuenega dogodka

Na Poljskem se du¹evna bolezen ¹e vedno uporablja kot tabu tema. Ne sramujemo se le, kako in o njih ne moremo govoriti. V mnogih primerih so ljudje, ki trpijo zaradi psiholo¹kih te¾av, izkljuèeni iz skupine, v kateri ¾e nekaj èasa delujejo.

Pogosto jih opustijo celo èlani na¹e dru¾ine. Na ¾alost se na Poljskem diagnosticirajo zelo slabe diagnoze in du¹evne motnje. Da vsak èetrti pol izgubi la¾jo ali veèjo du¹evno motnjo.

Veliko ljudi se boji prvi obisk psihiatra. Medtem pa je prvi signal, da obi¹èete zdravnika, zaskrbljenost zaradi du¹evnega zdravja ali suma, da se dogaja nekaj moteèega. Psihiater je zdravnik specialist, ki ne samo diagnosticira problem, prizadene pacienta, ampak tudi izbere najbolj¹o terapijo, zanima ga nadzor zdravljenja in bo tudi informiral ljudi iz najdra¾jega okolja pacienta. Èe je potrebno, bo pacienta napotil v specializiran center, kjer bo obdan z najbolj¹o oskrbo.

®al je nekaj mesecev odlo¾eno na posvet s psihiatrom v javnem centru. Èe sumite na simptome bolezni ali du¹evne motnje, morate takoj ukrepati. Z njimi je enostavno skrbeti za pacienta. Odlièna re¹itev je na¹ usposobljen psihiater iz Krakova, ki sprejema zasebno, ki bo zaèel re¹evati vse du¹evne te¾ave brez nepotrebnega in nevarnega zaradi poteka bolezni èakanja.