Prvi bgk posel

Vsakdo, ki zaène prvo podjetje, je zelo preseneèen nad visoko ceno blagajn. Da, ni presenetljivo, da bi bila taka nezapletena naprava, celo v raèunalniku, koristna za tako veliko kolièino denarja. Preseneèenje pa izgine, ko pozorno preuèimo materialne in politiène razmere v na¹i dr¾avi.

Fiskalne blagajne stanejo glede na model od tisoè do ¹tirih tisoè zlotov. Te¾ko je na Poljskem odkriti le eno, svetlo in neizkori¹èeno blagajno, ki je na trgu vredna slab¹e od tisoè zlotov. Seveda lahko uporabljate blagajne na spletnih dra¾bah, vendar jih ne sprejemate vedno.

Torej, zakaj so blagajne drage?Razlog za tak¹no stanje je v obliki dr¾ave in trenutnega stanja gospodarstva na¹e dr¾ave, velike davke in velik del birokracije, ki nam jo posredujete pri poroèanju in gradnji naprave, povzroèa izjemno poveèanje tr¾ne cene blagajne.Veliko trgovcev v trenutnih fazah ne bo prepu¹èeno nakupu blagajn. ®al zakon zahteva, da oseba, ki govori o poslovni dejavnosti z letnim dobièkom nad doloèenim fiksnim zneskom, podrobno registrira celotno blagovno menjavo. Zato se ¹e veè ljudi odreka gospodarskim pobudam. ©tevilo zaposlenih v davènih uradih nara¹èa.Vendar pa raven ni razlog za visoko ceno blagajn. Za razliko od tiskalnikov, ti novi ¾elijo obstajati iz izjemno visokih sredstev. To zahteva ¾ivljenje pri tiskanju potrdil tisoèkrat na dan.

Drugi sekundarni razlog za te pretirane vrednosti so stro¹ki usposabljanja zaposlenih iz storitev blagajne. Èim dlje smo podjetje in zaposlujemo veliko ljudi, tem moènej¹i moramo vlagati v uvedbo blagajne za zakljuèek poslovnega dela. Izhod je uporaba ljudi, ki so tak¹ne teèaje opravili v svojih prej¹njih polo¾ajih, vendar je izjemno redko.Boj za zmanj¹anje vrednosti teh naprav se nadaljuje vsakiè. «Poleg tega lahko vsak podjetnik, ki kupuje prvo blagajno, prièakuje, da bo od¹tel stro¹ke nakupa blagajne do 700 PLN.