Sekretariat fb 9 uni bremen

Sekretariat je sodoben skoraj v kateri koli blagovni znamki in instituciji, saj je zaradi tega potreben dodaten pretok dokumentov, potreben za vodenje celotne organizacije. Delovanje sekretariata mora biti trenutno usklajeno z novimi oblikami komuniciranja in izpolnjevati vedno veèje zahteve glede uèinkovitega in moènega pretoka informacij.

Za sekretarja je najuèinkovitej¹a re¹itev raèunalni¹ki program, saj bistveno pospe¹i uèinkovitost dela z materiali. Posebna programska oprema za sekretariat ima lahko veè funkcij, med katerimi je treba omeniti naslednje: \ t• evidence dokumentov (npr. Naroèila, ponudbe, prito¾be, dokumenti zaposlenih,• Register korespondence (vhodnih in zaprtih,• Register nabavnih in prodajnih raèunov,• Register izvajalcev,• Imenik notranjih stikov,• Elektronski adresar (z enostavno naslavljanjem ovojnic,• Razpored sestankov,• vzorci pisem in dokumentov;Po naèrtu je odrasla oseba za tajni¹ko delo najprej ponudba, da hitro poi¹èemo papir in korespondenco, zahvaljujoè urejenim registriam s funkcijo avtomatskega iskanja. Zahvaljujoè programu se je kro¾enje internih dokumentov v podjetju izbolj¹alo, kar zagotovo pomeni popoln pomen za podjetja z obse¾no obliko tudi za veliko skupino zaposlenih. Ustvarjanje dokumentov in po¹iljanje velikega odmerka korespondence prav tako preneha biti predmet. Ta univerzalna naprava lahko ustreza vsem potrebam vseh institucij in sistema tajni¹tva. In kar je najpomembneje, zahvaljujoè elektronskemu shranjevanju dokumentov lahko znatno zmanj¹ate kolièino papirja, ki se uporablja v imenu in ¹tevilu registratorjev.