Sistem upravljanja z dokumenti in nalog zaposlenih

Osnovni nosilec znanja v podjetju so dokumenti, ki so potrebni za kampanjo. Njihova pravilna organizacija in hiter dostop do njih moèno poudarjata uèinkovitost podjetja. Zato se podjetja ¹e vedno odloèajo, da se odpovedo starim papirnim dokumentom, da bi delali na sodobnih elektronskih re¹itvah.

Green Barley PlusGreen Barley Plus tablete za hujšanje z izvlečkom zelenega ječmena

Sistem upravljanja dokumentov ima nekaj pomembnih vidikov, na katere bi morali biti pozorni. Prviè, omogoèa uèinkovito digitalizacijo ¾e obstojeèih podatkov. Potem je zelo funkcionalna re¹itev, ker med drugim trka za elektronsko po¹iljanje raèunov na¹im strankam, zaradi tega, ker lahko prihranimo denar za èas in denar, kar bi morali porabiti za dokumentiranje tradicionalnih metod. Dodaten element tega sistema je izredno poenostavljen pretok dokumentov. Njihovo upravljanje med vrstami je veliko bolj uèinkovito, kar omogoèa njihovo la¾je razvijanje in porabo. Ta metoda zagotavlja tudi nekatere nedvomne prednosti. To moèno olaj¹a katalogizacijo dokumentov, zaradi èesar je enostavno najti tisto, ki nas zanima v doloèeni sezoni. Za uspeh odstranitve bo ena datoteka z znanimi zagotovo obnovila. V primeru skupin se datoteke z materiali shranijo na uporabnikovem lokalnem disku. Re¹itev je zato zelo praktièna in poceni. Ni brez pomanjkljivosti. Ena izmed njih je delovanje vnosa zbirke v uspeh, ko je raèunalnik, na katerem so zbrani, izklopljen. Drugo pomanjkanje je pomanjkanje skladne baze podatkov. Vsa dejstva so razporejena na drugem disku, kar moèno ovira njihovo iskanje. Zato je veliko podjetij ¾e upravièenih do uporabe internetne tehnologije pri odloèanju.

Omeniti je treba, da so za tovrstne sisteme najpogosteje zainteresirani sami zaposleni, pri èemer njihova uporaba pomeni velike premike v preprosti slu¾bi. Vkljuèuje enako in za mnoge od njih dodatno usposabljanje, katerega namen bo posredovanje informacij, ko bodo uporabljeni zadnji sistemi. S ¹e bogatej¹imi servisnimi izku¹njami prepoznajo tudi to re¹itev.