Sredstva ali opremo

Dodati ga je treba k uvodu, ki vkljuèuje servisiranje blagajn: fiskalizacijo blagajne, potrebne tehniène preglede, vsa popravila v garancijskem roku in po izteku garancije ter potrebne vzdr¾evalne dejavnosti. Poleg tega davèni blagajnik plaèa vnose za branje storitev in ZDA razglasi davèno potrdilo.

https://flexa-plus-optima.eu/si/

Fiskalne blagajne svojim strankam ponujajo dodatne storitve: usposabljanja na podroèju blagajni¹kih storitev in tudi storitve dobrega programiranja trgovskih imen in PTU cen.

V vrstnem redu potrebnih tehniènih pregledov serviser izvede naslednje ukrepe:- oceni stanje peèata blagajne in njihovo soglasje z besedili v dokumentaciji o storitvah in storitvah,- preverja program blagajne, njegovo razlièico, pogodbo s podnapisi v dokumentaciji dela in storitve blagajne,- preverja pravilnost poslovanja blagajne, zlasti na podroèju izdajanja davènih dokumentov, \ t- ocenjuje stanje stanovanja blagajne, fiskalnega spomina, matiène plo¹èe in fiskalnega elementa glede sodelovanja z gradbenimi materiali, \ t- preverja pravilnost prikaza potro¹nika,- rezultat pregleda skupaj s pridr¾ki se vnese v servisno delo.

Trivia:1. Nujno je treba opraviti tehniène preglede in ko uporabnik blagajne prekine svojo vlogo ali iz kakr¹nega koli razloga preneha registrirati premike na blagajni, navsezadnje ni registriral blagajne.2. V èasu tehniènega pregleda najprej najprej obravnavamo gradbene zadeve blagajne, ki so odgovorne za evidentiranje prometa in katerih nepravilno ¾ivljenje lahko vpliva na nizek izraèun davkov. Tako v èasu pregleda serviser ne i¹èe napak, ki vstopajo v blagajno, niti ne preverja, ali novi elementi naprave, npr. Mehanizem, ki je odgovoren za tiskanje, napajanje, dobro delujejo. Uporabnik lahko seveda zaprosi serviserja, da preveri stanje blagajne in spremeni po¹kodovane predmete, po tem pa se funkcije izvajajo zunaj tehniènega pregleda.