Storitev fiskalne blagajne postnet

Vsaka naprava mora biti varna in za¹èitena pred elektriènim udarom. Tak¹na za¹èita v doloèeni zamisli je varna z ozemljitvijo, ki izhaja iz povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami stavbe.

http://si.healthymode.eu/kankusta-duo-dober-in-poceni-ukrep-za-hujsanje/Kankusta Duo. Dober in poceni ukrep za hujšanje

Ko govorimo o ozemljitvi, najprej preklopimo na ¾ico, ki je ustvarjena iz vodnika. Ta kabel najprej zdru¾i elektrificirano telo s tlemi. Tak¹na kombinacija povzroèi, da elektrificirani organ sprejme ali odda doloèeno kolièino dajatev, ki so nevtralizirani. Ozemljitev se predstavlja iz veè delov. Predvsem je treba upo¹tevati dele sistema in ozemljitvene ¾ice, povezovalne ¾ice in ozemljitveno sponko nabiralnikov, ozemljitveno palico in ozemljitvene ¾ice.Ko govorimo o ozemljitvi, lahko omenimo trenutek njihovih metod. Najprej so za¹èitene ozemljitve, ki imajo kombinacijo kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z ozemljitveno elektrodo. Ta zemeljska elektroda obstaja predvsem kot sredstvo za za¹èito pred elektriènim udarom. Drugi model je funkcionalno ozemljitev. Doloèa ga tudi delovna povr¹ina. Ko jih definiramo, lahko reèemo, da gre za ozemljitev doloèenega namena elektriènega vezja. Glavni namen te ozemljitve je predvsem pomembno delo elektriène opreme tudi v moteèih pogojih, pa tudi v obièajnih. Omogoèa za¹èito nizkonapetostnih omre¾ij. Ta za¹èita se konèa z uèinkom prenosa vi¹je napetosti. Nenehno se proizvaja v napravah, poleg tega pa se vse elektriène naprave, ki so neposredno pome¹ane z distribucijskim omre¾jem ali same, napajajo iz telesa z napetostjo veèjo od 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Drug slog je za¹èita ozemljitve. Njegova bistvena vaja je najprej oseba, ki izvaja atmosferske izpuste v tla.Zadnji model je ozemljitev, imenovana pomo¾na. Obièajno se uporabljajo na po¾arnih mestih. Lahko se bolj uporabijo pri merjenju in krepitvi projektov.