Vzgoji otroka na facebooku

ATEX direktiva je material, katerega glavni cilj je zagotavljanje obmoèij, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije. To naèelo se odstrani nekaterim napravam in za¹èitnim metodam, ki lahko povzroèijo eksplozijo metana ali premogovega prahu v naravnem ali nizkem stanju. To naèelo je zelo pomembno, na primer za rudnike, kjer obstaja velika nevarnost eksplozije.

Ta dokument oznaèuje atex zahteve za zadevne naprave. Vendar je treba opozoriti, da so to splo¹ne zahteve, ki se lahko raz¹irijo z drugimi dokumenti. Ne smemo pa pozabiti, da zahteve, ki se nana¹ajo na katero koli metodo, ne morejo biti drugaène od priporoèil.Zahteva atex je potreba po preverjanju in oznaèevanju naprave ali za¹èitnega sistema v smislu skladnosti z varnostnimi zahtevami. Tako deluje organ za obve¹èanje, vse naprave pa morajo biti urejene v gibanju CE, ki bi ga morali poznati vsi. Oznaka CE naj bi vplivala na varnost uporabe, varovanje zdravja in varstvo okolja.Poleg tega morajo biti naprave in za¹èitni sistemi opremljeni z oznako Ex - to je s strokovno oznako eksplozijske za¹èite.Naprave in za¹èitne sloge, ki bodo delovali / se bodo nahajali na obmoèjih, ki so ogro¾eni zaradi eksplozije metana ali premogovega prahu, je treba skupaj s tehniènim znanjem. Izvajajo se na analizni platformi mo¾nih po¹kodb pri delu. Tako je treba ustvariti dele in elemente.Naprave, za¹èitni sistemi, deli, podsklopi morajo biti izdelani iz takih materialov, da jih nikakor ne morejo dodati v¾ig. To pomeni, da ne morejo biti vnetljive in tudi ne morejo biti kemijska reakcija z eksplozivno atmosfero. Ka¾e, da nobena obdelava ne more vplivati na za¹èito pred eksplozijo na neprimeren naèin. ®elijo obstajati neobèutljivi na korozijo, uporabo, elektriko, mehansko odpornost in temperaturne uèinke.Direktiva ATEX v naèelu ustvarja predvsem prehrano in zdravje ljudi.