Z globo 180 dnevnih tarif

Èas je, da se z zakonom zahtevajo davène naprave. Zato obstajajo elektronske organizacije, ki zagotavljajo evidentiranje prihodkov in vi¹ino davka, ki izhaja iz prodaje na debelo. Zaradi pomanjkanja lastnika podjetja so kaznovani z veliko globo, kar je daleè prek njegovega dobièka. Nihèe ne ¾eli tvegati nadzora in kazni.Vèasih gre za dejstvo, da se podjetje izvaja v nizkem prostoru. Delodajalec sovpada s svojimi rezultati na internetu in v interesu, da jih veèinoma obdr¾i, tako da je edini prosti prostor zadnji, kjer je miza postavljena. Vendar pa so fiskalne naprave prav tako potrebne, kot pri uspehu butika z velikim prodajnim prostorom.Ne razlikuje se v obliki ljudi, ki so mirujoèi. Te¾ko si je predstavljati, da se lastnik ukvarja z okornim blagajnikom in ¹iroko bazo, ki je potrebna za njeno veliko uporabo. Primerni so za odstranjevanje, prenosne blagajne. Imajo nizke dimenzije, zmogljive baterije in priljubljeno storitev. Videz je podoben terminalom za uporabo posojilnih pogodb. Zato ustvarja idealno re¹itev za storitve na tem obmoèju, in zato, na primer, ko moramo iti k kupcu osebno.Fiskalne naprave so primerne tudi za nekatere stranke, vendar ne samo za delodajalce. Zahvaljujoè raèunu, ki je natisnjen, ima prejemnik mo¾nost, da se prito¾i na kupljeno storitev. V krizi je ta fiskalni odtis edini dokaz na¹ega nakupa. Bolj potrditev je, da delodajalec izvaja skupno ukrepanje s prostorom in vzdr¾uje davek na blago in blago, ki se distribuira. Èe imamo mo¾nost, da so fiskalne jedi v butiku izklopljene ali mirno stojijo, lahko obvestimo urad, ki bo proti lastniku zaèel ustrezne pravne akte. Z gro¾njo mu grozi precej visoka denarna kazen in vse pogosteje tudi sojenje.Registrske blagajne podjetnikom pomagajo tudi pri preverjanju korporativnih financ. Ob koncu vsakega dne je natisnjeno dnevno poroèilo, ki ga lahko ob koncu meseca natisnemo celotno izjavo, ki nam bo pokazala, koliko je na¹ dohodek. Zahvaljujoè temu lahko preprosto preverimo, ali je katera koli ekipa unièevala na¹ denar ali pa je na¹ dobièek donosen.

Oglejte si najbolj¹e blagajne